راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

1519 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما، عاملی برای جابجایی تعادل

 طرح درس

1519 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما، عاملی برای جابجایی تعادل

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما، عاملی برای جابجایی تعادل

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: دما، عاملی برای جابجایی تعادل

اهداف :

 

با دما به‌عنوان عامل جابه‌جایی تعادل و تنها عامل تغییر K آشنا شود.

- بتواند نقش دما را در تغییر مقدار فرآورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها در واکنش‌های گرماده و گرماگیر توضیح دهد.

- با توجه به عوامل مؤثر در جابه‌جایی سامانه‌های تعادلی شرایط بهینه برای تولید آمونیاک توسط هابر را توضیح دهد.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هشت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1518 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی

 طرح درس

1518 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: گروه عاملی

اهداف :

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ گروه عاملی کلیدسنتزملکول های آلی

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ:  

ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ‌ها- فرمول عمومی هیدروکربن‌ها- فرمول ساختاری هیدروکربن‌ها

ﮔﺮوه عاملی- آﻟﻜﺎنهاآﻟﻜﻦﻫﺎ- آﻟﻜﻴﻦﻫﺎ - الکل‌ها- اﺗﺮﻫﺎ

آلدهید‌ها - کتون‌ها-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اسیدها- استرها- آمین‌ها و آمیدها

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1517 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رنگ، نماد زیبایی تیتانیم

 طرح درس

1517 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رنگ، نماد زیبایی تیتانیم

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رنگ، نماد زیبایی تیتانیم

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: رنگ، نماد زیبایی تیتانیم

اهداف :

 

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ، تأثیر آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻤﯽ و رﻧﮓ

درک شگفتی‌های ﺧﻠﻘﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﻧﮓ و ﻧﻮر و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آن‌ها

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه رنگ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ (رنگ‌های ﻣﮑﻤﻞ)

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم رنگ‌دانه و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم رﻧﮓ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ رنگ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻓﻠﺰ روی و ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﮏ واﻧﺎدﯾﻢ

آﺷﻨﺎﯾﯽ بارنگ‌های ﻣﺘﻔﺎوت واﻧﺎدﯾﻢ در حالت‌های اﮐﺴﺎﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص وﯾﮋه ﻓﻠﺰ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ

آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ویژگی‌های ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ و ﻓﻮﻻد

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1516 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انواع جامدات

 طرح درس

1516 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انواع جامدات

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انواع جامدات

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: انواع جامدات

اهداف :

دانش‌آموزان پس از پایان جلسه‌ی آموزشی به اهداف جزئی زیردست می‌یابند:

1.         اتم‌های فلزی را با توجه به الکترون‌های بیرونی‌ترین لایه الکترونی بشناسد

2.         فلزها را به‌عنوان کلید رشد، گسترش و ارتقای کیفیت زندگی به شمار آورد

3.        با پیوند فلزی و ساختارهای فلزی (شبکه فلزی با عدد کئوردیناسیون مختلف) آشنا شود

4.         ویژگی‌ها و خواص فیزیکی فلزها (سختی، نقطة ذوب و جوش، رسانای گرما و الکترونی بودن، جلاپذیری و قابلیت کاربرد برخی از فلزهای اطراف خود را بیان کند مفتول شدن) را بشناسد.

5.         ارزش و کاربردهای فلز تیتانیم را درک کند

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هجده  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1515 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﻓﻠﺰﻫﺎ، ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ

 طرح درس

1515 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﻓﻠﺰﻫﺎ، ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﻓﻠﺰﻫﺎ، ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: ﻓﻠﺰﻫﺎ، ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ

اهداف :

 

داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻓﻠﺰﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻠﻮری ﻓﻠﺰات، آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ:

1.         اتم های فلزی را با توجه به موقعیت آنها در چهار دستهs،p،d و در جدول دوره ای عناصر بشناسد.

2.         ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪاﻧﺪ.

3.        ﻓﻠﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ رﺷﺪ، ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.  .

4.         اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﻠﺰﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ

5.         ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﻠﺰی و ساختار بلوری ﻓﻠﺰات را درک ﮐﻨﺪ

6.         ارتباط میان  مدل دریای الکترونی و رفتارهای فیزیکی فلزات( جلا پذیری و قابلیت مفتول شدن، سختی، نقطه ذوب و جوش، رسانای الکتریکی و گرمایی) را بفهمد.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دوازده صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif