راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۳۱۰۰ مطلب توسط «مدیر سایت» ثبت شده است

۰

1529 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما عاملی برای جابه‌جایی تعادل و تغییر K

 طرح درس

1529 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما عاملی برای جابه‌جایی تعادل و تغییر K

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما عاملی برای جابه‌جایی تعادل و تغییر K

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: دما عاملی برای جابه‌جایی تعادل و تغییر K

اهداف :

 

دانش‌آموز با دما، به‌عنوان عاملی برای تغییر تعادل و تغییر K واکنش آشنا می‌شود.

دانش‌آموزان پس از پایان جلسه‌ی آموزشی به اهداف جزئی زیردست می‌یابند:

1.         واکنش‌های گرماگیر و گرماده را بشناسد.

2.         عبارت ثابت تعادل را بتواند بنویسد.

3.        تغییرات دما و تأثیر آن بر روی تعادل (واکنش) را بتواند درک کند.

4.         تغییرات دما و رابطه‌ی لوشاتلیه را بتواند توجیه کند.

5.         دما را به‌عنوان تنها عامل برای تغییر ثابت تعادل واکنش بیاموزد.

6.         تأثیر دما و کاتالیزگر و فشار را در واکنش هابر بداند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :ده  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1528 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس روش هابر

 طرح درس

1528 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس روش هابر

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس روش هابر

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: روش هابر

اهداف :

 

آشنایی با روش هابر در تولید آمونیاک

آشنایی با مواد اولیه- آشنایی با واکنش کلی تولید آمونیاک از نیتروژن و هیدروژن- آشنایی با اثر افزایش فشار-آشنایی با اثر دما و کاهش- آشنایی با اثر کاتالیزگر- آشنایی با کاتالیزگر- آشنایی با اثر خارج کردن آمونیاک- آشنایی با بازده نهایی

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1527 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی (نمونه دوم )

 طرح درس

1527 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی (نمونه دوم )

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس  تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی (نمونه دوم )

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس:  تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی (نمونه دوم )

اهداف :

 

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ کاربردهای درس ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

 دانش‌آموز ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ به‌جز ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ تغییر حالت ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ‌شود.

دانش‌آموز ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند.

دانش‌آموز ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل کمتر گازی می‌ﺷﻮد

دانش‌آموز ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر را روی ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ کندو بتواند ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ﻓﺸﺎر واﻛﻨﺶ را در چه جهتی جابه‌جا می‌کند.

 دانش‌آموز ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن واکنش‌ها ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮت فشار سبب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ کدام‌یک از آن‌ها ﻣﻲ‌شود.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1526 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه چهارم )

 طرح درس

1526 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه چهارم )

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه چهارم )

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه چهارم )

اهداف :

دانش‌آموز با عوامل مؤثر بر جابجایی واکنش‌های تعادلی (تغییر غلظت) آشنا می‌شوند.

دانش آموزان پس از پایان جلسهی آموزشی به اهداف جزئی زیردست می‌یابند:

1.         کاربردهای آمونیاک را در کشاورزی و تولید کودهای شیمیایی بشناسد.

2.         عواملی که باعث جابجایی واکنش‌های تعادلی می‌شوند را بشناسد.

3.        اثر هرکدام از عوامل قسمت قبل را بررسی کرده و تأثیر آن بر جابجایی واکنش تعادلی را بداند.

4.         با اصل لوشاتلیه آشنا شود.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :یازده صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1525 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه سوم )

 طرح درس

1525 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه سوم )

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه سوم )

اهداف :

الف: اهداف دینی و اجتماعی:

 دانش‌آموز شگفتی‌های خلقت و عظمت خالق را درک کند.

 هدف تربیت شهروندانی توانمند، آینده‌ساز، آگاه و مسئولیت‌پذیر در زندگی فردی و اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های دینی، مذهبی و محافظ سرمایه ملی است.

 ب: هدف کلی هر درس:

 آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی اصل لوشاتلیه (باهم بیندیشیم)

 دانش آموزان در پایان درس به نقش آمونیاک در بهره‌وری محصولات کشاورزی و نیز شرایط تولید آمونیاک کی می‌برند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دوازده صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif