راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز

 تحقیق رایگان

فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز

نمونه قرارداد پژوهشی شرکت گاز بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد پژوهشی شرکت ملی گاز را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

 

قرارداد پژوهشی

شماره پیمان

 

 

این قرارداد بین شرکـت ملّی‌گاز ایران به نمایندگی                                   که در ایـن قرارداد کارفرمـا نامیده می‌شـود از یـک طرف و     به نمایندگی                                                          که در این قرارداد واحد پژوهشی نامیده می‌شود از طرف دیگر، برطبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود ، منعقد می‌گردد.

 

 

‌نشانی طرفین :

 

آدرس کارفـرمـا :      تلفن :                    فاکس :         آدرس واحد پژوهشی:

 تلفن :                               فاکس:          کد اقتصادی:

 

 

ماده 1) - موضوع  :

 

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای پروژه :

 

«                                                          »

 

 

 

ماده 2) مبلغ  :

 

کل مبلغ قرارداد جهت اجرای موضوع ماده 1،                                             ریال می‌باشد.

 

 

 

ماده 3 )- مدت :

 

مدت اجرای کامل قرارداد        ماه می باشد که پس از امضای طرفین و از تاریخ ابلاغ کتبی کارفرما به واحد پژوهشی رسماً آغاز میشود و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرائی به شرح پرسشنامه ضمیمه ( پیوست1 ) می باشد.

 

تبصره : در مواردی که خارج از قصور واحد پژوهشی باشد، تمدید مدت قرارداد با درخواست کتبی واحد پژوهشی، تائید ناظر و با موافقت کارفرما، امکان پذیر می باشد.

 

 

 

ماده 4) مراحل اجرایی :

 

خدماتی که توسط واحد پژوهشی به موجب مفاد این قرارداد به انجام می رسد، باید شامل موارد مندرج در پرسشنامه پژوهشی

( پیوست1) باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

 

تبصره: مراحل اجرایی پروژه براساس پیشنهاد واحد پژوهشی و تائید کارفرما تعیین می شود.

 

 

 

ماده 5) نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

 

واحد پژوهشی گزارشهای پروژه را در پایان هر مرحله از قرارداد در دو نسخه تکثیر و به همراه یک نسخه نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما یک نسخه از آن را برای ناظر پروژه ارسال می نماید، که ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه آنها را بررسی و نظر خود را با درج موارد برای کارفرما ارسال نماید که در صورت تائید گزارش مربوطه توسط ناظر و کارفرما مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

 

درصورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما ، واحد پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد کل مدت قرارداد

( هر کدام که بیشترباشد) گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهیه و به همراه نسخه نرم افزاری مجدداً به کارفرما تسلیم نماید .

 

تبصره1: گزارشهای هرمرحله بایکدیگر قابل ادغام نیست مگر درشرایط استثنایی بادرخواست واحد پژوهشی و موافقت کتبی کارفرما.

 

تبصره 2: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

 

تبصره 3: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل

مورد نظر کارفرما ارائه نماید.

 

 

 

ماده 6) همکاران پروژه

 

کلیه کسانی که بامعرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

 

تبصره 1: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کلیه نفرات تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده 3 قرارداد ، شروع بکار نماید.

 

تبصره2:هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه  ذکر شده در پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذموافقت کتبی کارفرما می باشد.

 

 

 

ماده 7) تسهیلات کارفرما:

 

کارفرما حتی المقدور تدابیر لازم جهت تسهیل روند انجام قرارداد را اتخاذ خواهد نمود .

 

 

 

ماده 8) ناظر کارفرما:

 

کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر / ناظرین پروژه تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین با واحد پژوهشی را ضوابط کارفرما

تعیین مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

ماده 9)- پیش پرداخت :

 

براساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بیست درصد مبلغ موضوع ماده 2 را پس از ابلاغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید کارفرما،

به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد پژوهشی نیز به همان نسبت آزاد میشود.

 

تبصره 1: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی ، با اخذ هزینه های مربوط ، اقدام می نماید.

 

تبصره 2 : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما، موضوع ماده 3 قرارداد ، بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد .

 

 

 

ماده 10) -  تضمین حسن انجام کار

 

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار ، ده درصد از هر پرداخت واحد پژوهشی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

 

تبصره 1: در صورت فسخ قرارداد ، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

 

تبصره 2: تضمین یاد شده درخاتمه قرارداد و درصورت رضایت کارفرما از عملکرد واحد پژوهشی و با رعایت ماده 15قرارداد آزاد میشود.

 

 

 

ماده 11 )- مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

 

پرداخت هرگونه مالیات ، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به واحد پژوهشی و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز واحد پژوهشی که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است،

 به عهده واحد پژوهشی است . مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود ، از پرداختهای واحد پژوهشی کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط ، حواله می‌گردد.

 

 

 

 

 

ماده 12) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

 

کل مبلغ قراردادموضوع ماده2،براساس زمانبندی مراحل کاری وگستردگی گزارشهای مندرج درپیوست1 به شرح زیرپرداخت می‌شود:

 

الف-               درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اوّل (           ماه پس از تاریخ شروع پروژه ) و تایید آن توسط کارفرما

 

ب-              درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی (          ماه پس از تاریخ شروع پروژه ) و تایید آن توسط کارفرما

 

تبصره 1 : در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند "ج" ماده 20 قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی می باشد.

 

تبصره 2: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

 

 

 

ماده 13) تغییر حجم قرارداد :

 

در صورت نیاز به انجام برخی خدمات خارج از برنامه پیش‌بینی شده در پیوست 1 ، حجم کاری قرارداد با درخواست کارفرما تا سقف 25 درصد مبلغ کل قرارداد قابل تغییر می‌باشد.

 

تبصره  : در صورت نیاز به افزایش حجم قرارداد بیش از میزان فوق ، مشمول قرارداد جدید خواهد بود.

 

 

 

ماده 14) جریمه تاخیر  :

 

چنانچه به تشخیص کارفرما، واحد پژوهشی تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به موقع انجام ندهد، کارفرما می‌تواند به ازاء هر روز تاخیر سه هزارم از کل مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید و چنانچه میزان تاخیر در اجرای تعهدات از دو ماه تجاوز نماید کارفرما می‌تواند علاوه بر دریافت جریمه مذکور مطابق ماده 17 عمل نماید .

 

 

 

ماده 15) صورت حساب نهایی و تسویه حساب  :

 

واحد پژوهشی موظف است پس از تائید گزارشهای مربوطه ، صورتحساب نهایی را در قالب یک جدول مشتمل بر مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات ، هزینه‌هـای تعلـیق ، خسارت ، کسور قانونی ، ریز پرداختها و هزینه های صرف شده در پروژه تنظیم و بهمراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی برای کارفرما ارسال نماید ، کارفرما ظرف مدت یکماه آن را رسیدگی و درصورت تائید ، این صورتحساب مبنای تسویه حساب نهایی با واحد پژوهشی خواهد بود.

 

تبصره : چنانچه صورت حساب ارسالی به تائید کارفرما نرسد مراتب جهت اصلاح به واحد پژوهشی منعکس می گردد  .

 

 

 

ماده 16) خاتمه قرارداد و تعلیق  :

 

کارفرمادرطول مدت اجرای قراردادمی‌تواند با اعلام مهلت یک ماهه طی ابلاغ  کتبی قرارداد راخاتمه داده ویا ادامه آن را تا شش ماه به حالت تعلیق درآورد .

 

تبصره 1: در صورتیکه بنا به تشخیص کارفرما ، در طول مدت قرارداد ، عدم مقرون به صرفه بودن پروژه محرز گردد، کارفرما می تواند پروژه را بصورت یک طرفه خاتمه دهد.در این صورت واحد پژوهشی موظف است کار را متوقف نموده ، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد به همراه گزارشهای خدمات انجام شده تا تاریخ خاتمه به کارفرما تسلیم نماید. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش و میزان پیشرفت آن و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ منافع کارفرما در مهلت یکماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.

 

تبصره 2: هر گاه کارفرما راساً یا بر اساس گزارش واحد پژوهشی تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را بطور کتبی به واحد پژوهشی اعلام کند در این صورت واحد پژوهشی موظف است خدمات یاد شده را در مهلت یکماهه یا مهلت توافق شده تکمیل و نسبت به تحویل اسناد و مدارک پژوهشی و ارائه صورتحساب  حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات واحد پژوهشی  در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر ، مشروط بر اینکه هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و بابت آنها به واحد پژوهشی پرداختی صورت نگرفته باشد، اقدام نماید. حداکثر هزینه های ناشی از پایان دادن به  قرارداد  برابر 30 درصد حق الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن مرحله یا نصف متوسط حق الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

 

تبصره3 : واحدپژوهشی می‌تواندخاتمه دادن‌به‌ قرارداد را درصورت‌تاخیر بیش از چهار ماه درپرداخت حق‌الزحمه مربوط به هر یک از مراحل تأیید شده پروژه درخواست نماید.

 

تبصره4 : واحد پژوهشی موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت 15 روز ، گزارش وضعیت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ تعلیق ، تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق ، که حداکثر معادل 30 درصد

حق الزحمه متوسط ماهانه می باشد، را به کارفرما تسلیم نماید. در صورتیکه تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما موضوع را به واحد پژوهشی پیشنهاد و در صورت موافقت و احد پژوهشی حداکثر به مدت 3 ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت مذکور، تعلیق قرارداد تمدید می گردد، در صورت عدم موافقت واحد پژوهشی با تمدید تعلیق با درخواست وی به قرارداد خاتمه داده می شود.

 

تبصره 5- واحد پژوهشی موظف است بعد از اتمام مدت تعلیق، با اعلام کارفرما ، اجرای پروژه را آغاز نماید. چنانچه در دوران تعلیق ، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را بصورت کتبی ابلاغ و واحد پژوهشی موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ کار را شروع نماید.

 

 

 

ماده 17) فسخ قرارداد  :

 

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید :

 

الف تاخیر غیرموجه بیش از دو ماه واحد پژوهشی در انجام خدمات موضوع  قرارداد

 

ب ـ واگذاری‌تمام ویاقسمتی ازتعهدات‌موضوع‌قرارداد به‌شخص‌حقیقی یاحقوقی دیگر بدون اجازه کتبی کارفرما

 

ج عدم بکارگیری عوامل فنی ، علمی و تشکیلاتی لازم توسط واحد پژوهشی برای انجام قرارداد به تشخیص کارفرما

 

د عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط واحد پژوهشی

 

هـ درصورتی که واحد پژوهشی مشمول مقررات مندرج در قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337  ایران باشد.

 

در صورت احراز هریک از موارد فوق ، کارفرما ابتدا به واحد پژوهشی اخطار می‌کند تا نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام نماید و جریان امور را ظرف مدت یکماه بصورت قابل قبول در آورد . در صورت عدم اقدام مناسب از سوی واحد پژوهشی برای رفع نواقص ، در پایان مهلت تعیین شده قرارداد فسخ و موضوع فسخ قرارداد به واحد پژوهشی ابلاغ می‌گردد.

 

تبصره 1 : واحد پژوهشی پس از دریافت ابلاغ  فسخ قرارداد  موظف است کار را متوقف کرده و ظرف مدت دو هفته اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل نماید. کارفرما نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط  قرارداد اقدام خواهد کرد.

 

تبصره 2 : کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط تضمین حسن انجام کار ، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال واحد پژوهشی تامین و جبران نماید و واحد پژوهشی حق مطالبه هیچگونه خسارتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت .

 

ماده 18) حوادث قهریه (فورس ماژور ) :

 

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش‌سوزی و جنگ ، واحد پژوهشی از مسئولیت مبراست ، مشروط برآنکه اینگونه حوادث اولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده ، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده واحد پژوهشی و همکاران وی خارج بوده و ثالثاً ترک فعل واحدپژوهشی و همکاران وی در بروز آن موثر نبوده باشد، در چنین حالتی واحد پژوهشی در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمدید مـدت و یـاخاتمه دادن آن را از کـارفرما تقاضا می‌نماید. کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پـیشنهاد، درصورت تایید ، زمان مناسبی را برای تمـدید در نظر مـی‌گیرد و یا قرارداد را خاتــمه داده و موضوع را به واحد پژوهشی منعکس می نماید.

 

 

 

ماده 19) دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه :

 

مالکیت کلیه نرم افزارها، استانداردها و متون علمی ، دستگاهها و تجهیزات ساخته شده و یا خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی پروژه متعلق به شرکت ملی گاز ایران بوده که در زمان فسخ ، خاتمه و یا پایان قرارداد حسب مورد مطابق نظر کارفرما تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

 

 

 

ماده 20) تعهدات واحد پژوهشی  :

 

الف مسئولیت کامل اجرای پروژه برعهده واحد پژوهشی است .

 

ب کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای پروژه پژوهشی متعلق به کارفرما بوده و چنانچه مجری در هر مرحله از انجام کار بخواهد نسبت به انتشار مقاله، ارائه سمینار و یا ثبت اختراع و لیسانس اقدام کند بایستی قبلاً موافقت کتبی کارفرما را اخذ نماید . در این صورت واحد پژوهشی موظف به درج نام شرکت ملی گاز ایران و همچنین نفرات درگیر در پروژه که از طرف کارفرما معرفی می شوند ، خواهد بود . بدیهی است در صورت تائید ثبت مالکیت معنوی ( پتنت ) هزینه های مترتب بر آن خارج از مبلغ پیمان توسط کارفرما پرداخت می شود .

 

ج  واحد پژوهشی حسب مورد و در صورت درخواست کارفرما موظف است ریز پرداختها و هزینه های صرف شده پروژه اعم از نیروی انسانی ، فاکتورهای خرید کالا و مواد، دستگاهها و تجهیزات ، خدمات علمی و آزمایشگاهی ، مسافرت ها و سایر هزینه ها را به همراه مستندات مربوطه در انتهای پروژه و عنداللزوم درحین اجرای پروژه به کارفرما، ارائه نماید.

 

د واحد پژوهشی رسماً اعلام می کند که روش اجرای پروژه جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعائی علیه کارفرما، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و کارفرما را از این نظر بری الذمه می کند.

 

هـ - اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای قرارداد در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان قرارداد به کارفرما تسلیم نماید.

 

و واحد پژوهشی تعهد می نماید با دستگاه اجرایی ، سازمان و یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر طرف قرارداد قرار نگیرد .

 

ز- واحد پژوهشی حسب درخواست کارفرما متعهد می باشد به هزینه خود آموزشهای لازم حاصل از نتایج پروژه پژوهشی مذکور را به کارشناسان کارفرما ارائه نماید .

 

ح- با توجه به ابعاد پروژه، واحد پژوهشی در قبال نتایج آن مسئولیت حقوقی کامل در زمان اجرا و بهره برداری آتی داشته و تأیید ناظران ونمایندگان کارفرما رافع این مسئولیت نخواهد بود و در صورتیکه در هر زمان اعتبار نتایج حاصل از پروژه زیر سؤال برود، تمام مسئولیتهای حقوقی مربوطه متوجه واحد پژوهشی بوده و واحد پژوهشی متعهد به جبران خسارات وارده به کارفرما میباشد.

 

 

 

ماده 21)حل اختلاف :

 

21-1- حل اختلاف در شرکتهای فرعی/ اصلی

 

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر مفاد قرارداد که بین دو طرف حل و فصل نشود، موضوع به هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان دو طرف پیمان و یک نفر نماینده هیأت مدیره شرکت اصلی ارجاع می گردد تا در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نماید.

 

21-1-1- در صورتی که اختلاف بدلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العملها باشد هیأت حل اختلاف موضوع را از مرجع صدور بخشنامه و دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ آن مرجع را به دو طرف پیمان ابلاغ می نماید و دو طرف طبق آن عمل می نمایند.

 

21-1-2- در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد ، این هیأت بر اساس مفاد قرارداد فی مابین ، مقررات و بخشنامه های مربوط ، موارد اختلاف را بررسی و تصمیم خود را اعلام می نماید.

 

21-1-3- در صورتی که پاسخ استعلام از مرجع صدور بخشنامه یا تصمیم هیأت حل اختلاف، مورد توافق پیمان قرار بگیرد پاسخ استعلام یا تصمیم هیأت ، جهت اجرا به بالاترین مقام همان شرکت ، اعلام می گردد. در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو پاسخ استعلام یا تصمیم هیأت را تبعیت ننمایند، موضوع به « هیأت عالی حل اختلاف » ارجاع میگردد.

 

 

 

21-2- هیأت عالی حل اختلاف

 

در صورتیکه موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف شرکتهای فرعی و اصلی حل و فصل نشود مراتب به همراه مدارک و مستندات طرفین و نظرات هیأت حل اختلاف مربوط به هیأت عالی اختلاف متشکل از یک نفر نماینده وزیر نفت، اعضای هیأت حل اختلاف مربوط و یک نفر نماینده شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور ارجاع

می گردد. این هیأت بررسی و تصمیم خود را اعلام نموده و طرفین بر اساس نظر اعلام شده عمل می نمایند.

 

تبصره 1: دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف در معاونت امور مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت میباشد.

 

تبصره 2: جلسات هیأت های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و با اکثریت آراء تصمیم گیری می شود. و هیأت های حل اختلاف در تمام مراحل می توانند از کارشناسان خبره در رشته های مختلف از جمله حقوقی و قراردادی بعنوان مشاور استفاده نمایند.

 

تبصره 3: در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو از تصمیم هیأت عالی حل اختلاف تبعیت ننمایند ، هر یک از آنها می توانند موضوع را به دادگاههای صالحه ایران ارجاع دهند.

 

این قرارداد در 21 ماده و 26 تبصره و 1 پیوست و در 4 نسخه تنظیم شده که هر کدام از نسخ حکم واحد دارند و برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

 

کارفرما                      واحد پژوهشی

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی